Pictorial de senzație în HUF Magazine U.K. Mesajul puternic al creațiilor tradiționale

Pictorial de senzație în HUF Magazine U.K. Mesajul puternic al creațiilor tradiționale

Experiența Pure London a înglobat activități de marketing direct, fashion show dar și networking. Tematica „Oriental Futures” în care ținutele cu influențe tradiționale românești au fost prezentate într-un styling tipic asiatic, ne arată că aceste creații se încadrează în orice paradigmă vestimentară.

Creativitatea vestimentară nu are limite, iar styling-ul este de multe ori acel touch care definește direcția, tematica. Ne place abordarea celor care interferează stilul din est cu cel din vest – (vezi aici), la fel cum ne plac moda ridicată la nivel de artă și pictorialele cu mesaj puternic, ce îți solicită capacitatea de decriptare a mesajului și de interpretare a scenariului.

Nu tot ce strălucește e aur, dar poate fi de valoare.  În zilele petrecute la Pure Lodon, creațiile noastre i-au atras atenția Paulinei Gzik, de profesie stylist, care a ales o ținută Izabela Mandoiu pentru un pictorial special al HUF Magazine – U.K., lucru care ne-a bucurat nespus.

http://hufmagazine.com/in-altered-states-photography-by-corinna-luce-for-huf-magazine_Izabela Mandoiu

Ne plac styling-ul și set-up-ul și ne-am oferit timp pentru a înțelege mesajul editorialului, pe care vi-l explicăm, din perspectiva noastră.

Cadrul este atent gândit și corelat stărilor în schimbare ale societății (Altered States), în care doar senzaționalul atrage atenția, doar asocierile care uimesc reușesc să se facă remarcate și să aibă impactul scontat.

Fotografia landscape însumează o serie de elemente cu puternică semnificație, care, puse împreună, alcătuiesc un tablou al co-existenței, care subliniază că diverse culturi, semne, trăiri,  se întâmplă în același timp și depinde de noi ce anume alegem să vedem și să ne influențeze.

InAlteredStates_CorinnaLuce_HUFMag_11 _ Designer Izabela Mandoiu

Contextul ales, simplu, sărăcăcios, vechi, pune în evidență personajele și rolul acestora.

În centrul imaginii este magul, (cunoscut și ca preot la unele popoare orientale din Antichitate;  variante- învățat, filosof; astrolog; vrăjitor). Acesta are pe frunte un semn specific poporului indian.  Punctul roșu, bindi, din fruntea indienilor, este purtat deopotrivă de femei și de barbați. Ca și conotație religioasă, bindi este considerat „al treilea ochi” sau „ochiul magic”, asociat cu cunoașterea, puterea.

Îndrăgostiții constituie cadrul intrigant. Localizarea lor în scenariu induce ideea de trăire necontrolată, care nu ține cont de norme, de cele înconjurătoare.

În prim planul fotografiei este ea, figura inocentă care poartă poveștile țesute cu valori într-un mod autentic. Bujorii exagerați sugerează sfială, naivitate, iar poziția corpului său și modul în care este ilustrată lasă loc interpretărilor.

Poziția mâinii sale stângi este interesantă, întrucât amintește de icoanele bizantine, în care mâna dreaptă a Mântuitorului este ridicată spre a binecuvânta. Acest gest îl întâlnim și la preoții ortodocși care, în cadrul slujbelor bisericești, îi binecuvântează pe cei prezenți, obiectele de cult pe care le folosesc sau darurile aduse spre sfințire.

Așezarea degetelor mâinii drepte a celui care binecuvântează nu este întâmplătoare – ci formează monograma lui Iisus Hristos: IC XC.

Styling-ul ținutei este completat de o coroană bogată de flori, ceea ce ne amintește de tradiţia grecilor de a pune cununi de plante sau flori pe capul zeilor şi al oamenilor, cu rol terapeutic.

Cățelul pe care tânăra îl ține în brațe este un papillon. Deși în prezent nu este o rasă populară, în trecut, acesta era un favorit al regalității.  Rasa prezintă 2 varietăți: Papillon, cu urechile drepte și Phalene, cu urechile căzute.

În funcție de semnficațiile fiecărui element ilustrat, fiecare poate interpreta în felul său mesajul întregii imagini.

Noi l-am decriptat astfel:

Într-o lume aflată în continuă schimbare, esența stă în ceea ce credem. Unii credem orbește în iubire, alții în hazard, alții ne lăsăm conduși de propria credință și alegem ceea ce ne reprezintă și este bun, frumos, pur, inocent. 

Acest pictorial de senzație în care este inclus și brand-ul Izabela Mandoiu se datorează Corinnei Luce și echipei sale de la HUF Magazine. Mulțumim pentru această provocare la interpretare!

Credit for photo editorial: 
Photographer and art director: Corinna Luce
Producer: Nicole Andrea
Stylist: Paulina Gzik
Makeup: Ando Kumiko and Maryna Beskorovayna
Hair: Tina Milen
Set designer: Gala Cabrera
Model: Gabrielle @ First Model Management
Actor guru: Jevon @ Grey Agency
Trapezist: Anna Artés Closa
Juggler: Daniel Edwards
Dog: Alfredo

2017-10-10T19:51:17+00:00

Comenteaza

Sensational pictorial in HUF Magazine U.K. The strong message of traditional creations

Pure London experince included direct marketing activities, the fashion show, but also networking. „Oriental Futures” theme presented Romanian traditional creations into an asian styling, which shows us that these fashion items can fit into any fashion paradigm.

Clothing creativity has no limit, and sometimes, styling is that touch which gives the direction. We like the approach of those interfering east style with west one (check here), the same way we like treating fashion like art and strong message editorials, that ask for the capability to decrypt the message and give an interepretation to the script.

Not everything that shines is gold, but it can be valuable. In the days we spent at Pure Lodon, our creations attracted the attention of Paulina Gzik, a stylist professionist, who chose a dress of Izabela Mandoiu for a special pictorial of HUF Magazine – U.K., which was greatly enjoyed.

http://hufmagazine.com/in-altered-states-photography-by-corinna-luce-for-huf-magazine_Izabela Mandoiu

We like the styling and the set-up and we have given time to understand the editorial message, which we will explain to you, from our perspective.

The framework is carefully thought out and correlated to changing societies (Altered States), in which only the sensational attracts the attention, only the amazing associations manage to be remarked and to have the desired  impact.

The landscape photography sums up a series of elements of strong significance that, analysed together, make up a picture of co-existence, which emphasizes that different cultures, signs, and feelings happen at the same time, and it depends on us what we choose to see and what truly influence us.

InAlteredStates_CorinnaLuce_HUFMag_11 _ Designer Izabela Mandoiu

The simple, poor, old chosen context highlights the characters and their role.

In the center of the image is the magus, (also known as a priest in some Oriental peoples in antiquity, variants-learned, philosopher, astrologer, sorcerer). It has a specific sign on the forehead of the Indian people. The red dot, called bindi, from the forehead of the Indians, is carried by both women and men. As a religious connotation, bindi is considered the „third eye” or „magic eye”, wchich is associated with knowledge and power. 

Lovers give the intriguing framework. Their location in the scenario induces the idea of ​​uncontrolled, non-normative, living environment.

In the foreground of the photo is her, the innocent figure who carries the stories woven with values ​​in an authentic way.

Exaggerated peonies suggest shyness, naivety, and the position of her body and the way it is illustrated leaves room for interpretation. The position of her left hand is interesting as it reminds of Byzantine icons, where the right hand of the Savior is raised to bless.

This gesture is also met by the Orthodox priests who, in church services, bless those who are present, the cult objects they use or the gifts brought to sanctification.

The placement of the fingers of the right hand of the blessing is not accidental, it shows the the monogram of Jesus Christ: IC XC.

The styling of the outfit is complemented by a rich flower wreath, which reminds us of the Greeks tradition of putting plant or flower wreaths on the heads of the gods and humans, with a therapeutic role.

The puppy that the young man holds in his arms is a papillon. Although not a popular race in the past, it was a favorite of kingdom in the past. The breed has two varieties: Papillon, Straight Ears and Phalene, with fallen ears. Depending on the significance of each illustrated element, each can interpret the message of the whole image in its own way.

We declare it as follows:

In a constantly changing world, the essence lies in what we believe. Some believe blindly in love, others in destiny, others let us lead by our own faith and choose what really represents us and is good, beautiful, pure, innocent.

This pictorial sensation including the Jezebel Mandoiu brand is due to Corinne Luce and his team at HUF Magazine. Thanks for this challenge to interpretation!

Credit for photo editorial: 
Photographer and art director: Corinna Luce
Producer: Nicole Andrea
Stylist: Paulina Gzik
Makeup: Ando Kumiko and Maryna Beskorovayna
Hair: Tina Milen
Set designer: Gala Cabrera
Model: Gabrielle @ First Model Management
Actor guru: Jevon @ Grey Agency
Trapezist: Anna Artés Closa
Juggler: Daniel Edwards
Dog: Alfredo

2017-10-11T00:04:00+00:00

Comenteaza