http://REGULAMENTUL OFICIAL Al CONCURSULUI „ZIUA IEI 2020”

Art 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1 Concursul cu titlul „ZIUA IEI 2020” (denumit in continuare „Concursul”/”Campania”) este organizat si desfasurat de 13 BUSINESS PROJECTS SRL persoana juridica romana, cu sediul in Pucioasa, Str. Ana Ipatescu nr. 5, Dambovita, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J15/829/2019, cod unic inregistrare 40965663, legal reprezentata prin Mandoiu Miron in calitate de Administrator denumita in continuare “Organizator”.

1.2 Participanţii la Concurs sunt obligaţi sa respecte termenii si condiţiile Regulamentului Oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).

1.3 Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public, conform legislaţiei aplicabile din Romania, pe web site-ul Organizatorului https://izabelamandoiu.com/blog/

1.4 Regulamentul Oficial (Regulamentul de participare/desfasurare) este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Orice solicitare de consultare a prezentului Regulament Oficial poate fi adresata de solicitanti Organizatorului in perioada de desfasurare a Concursului, intre orele 10.00 – 18.00. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba dispozitiile prezentului Regulament Oficial, urmand ca modificarile respective sa intre in vigoare numai dupa anunţul prealabil de prezentare a acestora pe web site-ul Organizatorului https://izabelamandoiu.com/blog/

1.5 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat, inainte dar si pe parcursul derularii acestuia, in scopul informarii publicului si inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ ce vor putea fi difuzate/publicate prin mijloace de informare precum presa scrisa, radio si/sau online. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi completate si interpretate obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Art 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul va incepe la data de 24 iunie 2020 si se va finaliza la data de 30 iunie 2020, ora 23.59.

Art 3. LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul se desfasoara pe pagina oficiala de INSTAGRAM https://www.instagram.com/bucurestimallvitan/.

3.2. Prezentul Regulament prevede in mod expres ca Organizatorul foloseste platforma Instagram strict ca si un canal modern de comunicare de tip social-media, avand in vedere ca in acest fel se poate implica in aceasta Campanie mult mai multi participanti, astfel prezenta Campanie fiind realizata exclusiv de Organizator si in nici un mod nu se realizeaza nici un fel de asociere sau de parteneriat intre acesta si platforma mentionata mai sus.

Art 4. PREMIUL

4.1. Premiul acordat este o bluza de tip ie pentru participantii la Concurs, in valoare de 900 de lei. Valoarea totala a premiilor este de 900 de lei.

Art. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Ca regula general aplicabila, au drept de participare (oricare sectiune) doar persoanele fizice cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii Concursului. Nu pot participa la Concurs (1) angajaţii si / sau colaboratorii Organizatorului, (2) angajaţii magazinelor / partenerii comerciali ce isi deasfoasoara activitatea in Bucuresti Mall Vitan, (3) angajatii societatilor care opereaza orice fel de spatii comerciale in incinta Bucuresti Mall Vitan, precum si (4) rudele pana la gradul patru inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai tuturor celor mentionati anterior.

5.2 Au dreptul de a participa la Concurs (oricare sectiune) persoanele fizice care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 5.1. de mai sus si:

o Au domiciliul sau resedinta in România;

o Sunt titularii unui cont (profil personal) in reteaua de socializare Instagaram (http://instagram.com);

o Au cont activ pe Instagram si participa la concurs astfel:

• intra pe pagina de Instagram București Mall si îndeplinesc ambele condiții de înscriere în concurs

• participantii trebuie sa raspunda la o intrebare mentionata in copy

• sa dea follow @bucurestimallvitan & @izabelamandoiu;

Nota: o persoana se poate inscrie o singura data in concurs

o Accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial prin participarea la Campanie.

Art 6. DESFASURAREA CONCURSULUI. ACORDAREA PREMIILOR

6.1 Se stabileste de catre Organizator, faptul ca participantii care se inscriu in Concurs si indeplinesc conditiile cumulative de la Art. 5 de mai sus, vor avea dreptul in perioada de derulare a Concursului la 1 (una) inregistrare / participare la Concurs.

6.2 Reprezentantul Organizatorului va verifica daca participantii indeplinesc conditiile de participare si daca inscrierea s-a facut in perioada de derulare.

6.3 Pentru a participa la Concurs si pentru a putea castiga premiile puse in joc, participanții care indeplinesc condițiile prezentului Regulament Oficial trebuie sa urmeze urmatoarele etape: intra pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/bucurestimallvitan/ raspunde la o intrebare mentionata in copy, sa dea follow @bucurestimallvitan & @izabelamandoiu. Postarea va fi pinned to top pe toată perioada concursului, adică va fi prima postare aflată pe pagină atunci când aceasta este accesată.

6.4 NOTA: ORGANIZATORUL ISI REZERVA DREPTUL DE A STERGE ORICE MESAJ OFENSATOR.

6.5 In data de 1 iulie ora 10.00, Organizatorul va desemna castigatorul, si rezervele acestuia si va intocmi proces verbal constatator. Castigatorul va fi desemnat prin aplicatia Instagram Random Comment Picker.

6.6 Castigatorul va fi anuntat pe pagina de Instagram a Organizatorului si va fi contactat printr-un mesaj privat pe platforma pe care s-au inscris la concurs. Premiul poate fi ridicat de la sediul Organizatorului, in perioada 1 iulie – 30 iulie, cu o programare in prealabil. Castigatorul premiului trebuie sa faca dovada ca este titularul contului de Instagram de pe care a aplicat la Concurs, respectiv sa poata accesa contul sau personal unde se afla postarile care privesc inscrierea sa in Campanie si mai ales existenta mesajului privat pe care l-au primit de la Organizator, folosind numele sau de utilizator si parola. NEPREZENTAREA UNEI DOVEZI IN ACEST SENS ATRAGE DUPA SINE INVALIDAREA RESPECTIVEI PERSOANE CA SI CASTIGATOR.

6.7 Orice eroare in datele furnizate de participanti, inclusiv de participantii declarati castigatori, nu atrage raspunderea Organizatorului, acesta neavand niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului/premiilor.

6.8 In acelasi moment, castigatorul va semna un proces verbal de predare-primire in care se va identifica cu numele sau de user de Instagram si nume si prenume.

6.9 Participantilor li se aduce la cunostinta prin prezentul Regulament Oficial faptul ca publicarea numelui si prenumelui castigatorilor pe site-ul Organizatorului https://izabelamandoiu.com/blog/ , se va realiza in scopul indeplinirii obligațiilor legale ale Organizatorului in legatura cu publicitatea castigatorilor si a premiilor castigate, in conformitate cu dispozitiile art. 42 alin. 2 din OG 99/2000.

Art 7 . PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. In cadrul prezentei Campanii nu se colecteaza date cu caracter personal, dar se acceseaza date cu caracter personal aflate in platforma Instagram (informatii disponibile in profilul digital al participantilor) precum si date de jurnalizare digitala (data si ora inscrierii in Campanie asociate unui cont participant).

7.2. In cazul datelor colectate in urma acordarii premiilor conform Art. 6.8 al prezentului Regulament datele vor fi pastrate pentru o perioada de minimum 7 zile de la data acordarii premiilor din ratiuni de trasabilitate impuse legal.

7.3. Informarea publicului este facuta prin Regulamentul prezentei Campanii disponibil pe site-ul Organizatorului.

7.4. Inscrierea in Campanie a persoanelor vizate presupune ca acestia au luat la cunostinta de Regulamentul prezentei Campanii si isi ofera acceptul de participare la Campanie. In cazul castigatorilor, acestia au dreptul de a refuza divulgarea identitatii conform punctului 6.8. In cazul refuzului unui castigator de a-si furniza indentitatea, premiul nu va mai putea fi acordat acestuia si va fi acordat primei rezerve.

7.5. PRIN PREZENTUL REGULAMENT SE ATRAGE ATENTIA, CA DATELE PERSONALE ALE PARTICIPANTILOR PRECUM SI ORICARE SI TOATE POSTARILE FACUTE PUBLIC PRIN PLATFORMA INSTAGRAM NU SUNT SUB/IN CONTROLUL ORGANIZATORULUI, ELE FIIND IN CONTROLUL PERSONAL, EXCLUSIV SI ABSOLUT AL DETINATORILOR PLATFORMEI/CANALULUI INSTAGRAM, MOTIV PENTRU CARE DATELE SUNT SUPUSE RISCULUI DE ACCES / TRANSFER / MODIFICARE, INDEPENDENT DE VOINTA SI CONTROLUL ORGANIZATORULUI SINGURII RESPONSABILI DE ORICE ASTFEL DE INTERVENTII SUNT PARTICIPANTII SI ADMINSTRATORII PLATFORMEI INSTAGRAM.

7.6. PRIN INSCRIEREA IN CONCURS ACCEPTUL DE PARTICIPARE IN CONCURS CONFORM PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT ESTE CONSIDERAT IMPLICIT.

Art 8 LIMITAREA RASPUNDERII

8.1 Inscrierile/postarile efectuate inainte sau dupa perioada mentionata in Regulamentul Oficial, nu pot avea loc.

8.2 Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

8.3 Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

8.4 Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiului dupa acordarea acestuia.

8.5 Organizatorul va acorda premiul conform prezentului Regulament Oficial, neavand obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

8.6 Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile. Participarea in Concurs inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acestui Regulament Oficial.

Art 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Se mentioneaza expres faptul ca pentru premiile oferite in cadrul acestui Concurs impozitul pe venituri din castiguri din premii la campanii de marketing, loterii publicitare / tombole in conformitate cu prevederile fiscale daca devine aplicabil, este retinut, achitat si suportat de catre Organizator, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura sau in legatura cu acestea fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9.2. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare in sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare. Prin simpla participare la Concurs, castigatorul adera si este de acord cu mecanismul de impozitare descris in cadrul acestei sectiuni.

Art 10. NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTRAVALORII IN BANI A PREMIILOR ACORDATE PRIN PREZENTUL CONCURS

10.1 In cadrul Concursului nu este posibila inlocuirea/schimbarea premiilor cu contravaloarea acestora in bani si/sau alte servicii si/sau alte produse de catre Organizator.

Art 11. DISPOZITII FINALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „ZIUA IEI 2020”

11.1 Prin participarea la Concurs participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si cu acceptarea in tot si neconditionata a acestor prevederi.

11.2 In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza: a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor; b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului si despagubiri in valoare de 1000 lei.

11.3 In cazul in care organizarea Concursului este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula Concursul.

11.4 Regulamentul Oficial al Concursului va fi publicat pe site-ul Organizatorului.

11.5 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament Oficial de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

11.6. Dispozițiile prezentului Regulament Oficial sunt obligatorii pentru toți participanții la Concurs, iar includerea/prevederea vreunor condiții de participare si/sau a vreunor excluderi in diferite capitole ale Regulamentului nu limiteaza si/sau nu extind condițiile si/sau prevederile acestui Regulament.

11.7. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti, cu exceptia situatiilor in care legea prevede in mod expres si imperativ competenta altei instante de judecata.

Organizator, 13 BUSINESS PROJECTS SRL